سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دانشجو یار

مقاله عوامل موثر بر ارتقای قانونمندی (مطالعه موردی در آموزش و پر

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عوامل موثر بر ارتقای قانونمندی (مطالعه موردی در آموزش و پرورش رودبار) pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل موثر بر ارتقای قانونمندی (مطالعه موردی در آموزش و پرورش رودبار) pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عوامل موثر بر ارتقای قانونمندی (مطالعه موردی در آموزش و پرورش رودبار) pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عوامل موثر بر ارتقای قانونمندی (مطالعه موردی در آموزش و پرورش رودبار) pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
سیده فاطمه هاشمی نسب – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی)

چکیده:
هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ارتقا قانونمندی در آموزش و پرورش شهرستان رودبار می باشد. برای این منظور قانونمندی باتوجه به نظریات مختلف تعریف و عوامل موثر بر ارتقا قانونمندی با مطالب کتب، مقالات ، تحقیقات پیشین و کسب نظر از کارشناسان امر در این زمینه ، عوامل بصورت اولیه شناسایی گردید .جامعه آماری تحقیق حاضر 427 نفر است .حجم نمونه آماری براساس رابطه کوکران 202 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی حلقه ای انتخاب شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات دوپرسشنامه ؛ پرسشنامه ارتقای قانونمندی و پرسشنامه عوامل موثربر ارتقا قانونمندی با استفاده از روش تحلیلی عاملی است که پس از روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت . با استفاده ازتکنیک تحلیل عاملی 51 عامل بعنوان عوامل تاثیر گذار بر موضوع مورد مطالعه مشخص و در4 گروه تقسیم بندی گردید . عوامل مرتبط با ارتقای قانونمندی مسولیت پذیری ، ارزشها و بارورها، ارتباطات، نگرش مثبت به قانون در قالب فردی و عدالت سازمانی ، سلامت سازمانی ، نشاط سازمانی فرهنگ سازمانی درقالب عوامل سازمانی و ترغیب و تشویق ، غنی سازی شغل ، حمایت مدیریت ، شیوه ترفیع شغلی در قالب عوامل انگیزشی و تعهد سازمانی ،رضایت از کار، اعتماد در قالب عوامل شناختی تعریف شد . برای بررسی میزان ارتقای قاونمندی معلمان از روشهای آزمون نسبت و میانگین وزنی با استفاده از نرم افزار spss و برای تایید ازمدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله مقایسه دو روش بلوک دیاگرام و فرآیند مارکوف برای محاسبه قاب

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه دو روش بلوک دیاگرام و فرآیند مارکوف برای محاسبه قابلیت دسترسی سیستم بارگیری معادن pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه دو روش بلوک دیاگرام و فرآیند مارکوف برای محاسبه قابلیت دسترسی سیستم بارگیری معادن pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه دو روش بلوک دیاگرام و فرآیند مارکوف برای محاسبه قابلیت دسترسی سیستم بارگیری معادن pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه دو روش بلوک دیاگرام و فرآیند مارکوف برای محاسبه قابلیت دسترسی سیستم بارگیری معادن pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم معدنی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
سیدحامد دلقندی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا صیادی – دانشیار مهندسی اقتصاد معدن، دانشگاه تربیت مدرس
سیدهادی حسینی – استادیار مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان

چکیده:
روش های متعددی برای ارزیابی قابلیت دسترسی سیستم های مهندسی وجود دارد. دو روش عمده مورداستفاده روش بلوک دیاگرام و فرآیند مارکوف است. هدف این مقاله مقایسه نتایج به دست آمده از محاسبه قابلیت دسترسی سیستم بارگیری معدن به دو روش بلوک دیاگرام و مارکوف است. در این مقاله داده های خرابی و تعمیر نگهداری ناوگان بیل مکانیکی معدن سنگآهن میشدوان موردمطالعه قرار گرفته است. نرخ خرابی و تعمیر برای بیل مکانیکی نیوهلند به ترتیب 0/019 و 0/064 و برای بیل مکانیکی کوماتسو 0/017 و 0/047 است. بر اساس نتایج اخذشده، قابلیت دسترسی محاسبه شده در هر دو روش با هم برابر و 93/9 درصد برآورد شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله بررسی تاثیر ناهنجاری زایی عصاره متانولی برگ گیاه خرزهره بر

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر ناهنجاری زایی عصاره متانولی برگ گیاه خرزهره بر روی جنین جوجه pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر ناهنجاری زایی عصاره متانولی برگ گیاه خرزهره بر روی جنین جوجه pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر ناهنجاری زایی عصاره متانولی برگ گیاه خرزهره بر روی جنین جوجه pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر ناهنجاری زایی عصاره متانولی برگ گیاه خرزهره بر روی جنین جوجه pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

نسرین فاروقی – دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اردبیل
کریم الله قاسمی گرمی – دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اردبیل
مسعود ملکی – دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اردبیل

چکیده:

سابقه و هدف: گیاه خرزهره نوعی از گیاهان دارویی است که دارای اثرات بیولوژیک متنوعی از جمله اثرات آنتی اکسیدانتی، آنتی باکتریال و اثرات سیتوکسیتی میباشد. در این تحقیق اثرات ناهنجاری زایی و کشندگی عصاره متانولی این گیاه بر روی جنین جوجه مورد مطالعه قرار گرفت. روش ها : به منظور بدست آوردن عصاره، عصاره گیری توسط دستگاه سوکسیله به ترتیب با حلالهای n-هگزان،دی-کلرومتان و متانول هرکدام به مدت 3- 2 روز انجام گرفت.سپس عصاره متانولی را در حلال DMSO حل کرده و در غلظتهای 75 ، 15 ، 30 ، 60 ، 80 ، 100 در محل کیسه هوای تخم مرغهای نطفه دار در روز سوم گرما گذاری تزریق شد .ودر دمای 7/ 37 – 38 گذاشته می شود. یافته ها:در روز 19 پس از گرماگذاری جنین ها از تخم در آورده شد، ثبت میزان درصد بقا جنین ها نشان داد که بترتیب 37 , 467 , 567 , 65 , 784 و 24 درصد از جنینهادرمقایسه با گروه شاهد زنده مانده اند و میزان LD50 ا 4366 میکروگرم/تخم مرغ بدست آمد.ناهنجاری های ظاهری شامل بدشکلی منقار،پا چنگکی بود در حالیکه ناهنجاری اسکلتی شامل حذف مهره دمی،کلسیفه نشدن مهره دمی و کوتاهی استخوان ساق پا بود.بحث و نتیجه گیری:مطالعات نشان داد که با افزایش غلظت عصاره متانولی درصد مرگ و میردر مقایسه با گروه شاهد افزایش می یابد.واین عصاره در غلظتهای پایین اثر سمیت و ناهنجاری زایی کمتری دارد و میتواند بعنوان عاملی در شیمی درمانی و مصارف دارویی استفاده شود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله بازنگری طراحی هیدرولیکی سیستم آشغال گیرتصفیه خانه فاضلاب ا

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازنگری طراحی هیدرولیکی سیستم آشغال گیرتصفیه خانه فاضلاب ارومیه با رویکرد اقتصادی مقاومتی جهت کاهش هزینه ها pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازنگری طراحی هیدرولیکی سیستم آشغال گیرتصفیه خانه فاضلاب ارومیه با رویکرد اقتصادی مقاومتی جهت کاهش هزینه ها pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازنگری طراحی هیدرولیکی سیستم آشغال گیرتصفیه خانه فاضلاب ارومیه با رویکرد اقتصادی مقاومتی جهت کاهش هزینه ها pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازنگری طراحی هیدرولیکی سیستم آشغال گیرتصفیه خانه فاضلاب ارومیه با رویکرد اقتصادی مقاومتی جهت کاهش هزینه ها pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
ادریس معروفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
میلاد گل دوست رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سالار غفاری بالانجی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
تجهیزات آشغال گیری درابتدای مرحله تصفیه فیزیکی مکانیکی قرار دارند اشغال گیرها شبکه های فلزی هستند که ازتعدادی میله یا تسمه موازی یکدیگر با فواصل معین که دریک قاب قرارگرفته اند تشکیل شده است و با زاویه معینی نسبت به جهت جریان فاضلاب درداخل کانال نصب می گردد متاسفانه وابستگی کشور به واردات قطعات مختلف سیستم های اشغال گیر هزینه های زیادی را به اقتصادکشوروارد ساخته است فرایند بیولاک که درتصفیه خانه فاضلاب شهرارومیه به کاررفته تحت انحصارشرکت های آلمانی می باشد دراین تحقیق سعی داریم طراحی هیدرولیکی سیستم اشغال گیرتصفیه خانه فاضلاب ارومیه را باتوجه به مبانی داخلی انجام داده و نتیجه طراحی را با نمونه خارجی آن انجام دهیم بررسی حذف و الاینده های فاضلاب نشانگر مناسب بودن این فرایند درفصول مختلف می باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله معرفی روش های زیستی در پالایش آلاینده های زیست محیطی pdf

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفی روش های زیستی در پالایش آلاینده های زیست محیطی pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی روش های زیستی در پالایش آلاینده های زیست محیطی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله معرفی روش های زیستی در پالایش آلاینده های زیست محیطی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی روش های زیستی در پالایش آلاینده های زیست محیطی pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مهشید خوش آموز – کارشناس ارشد آزمایشگاه، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و دانشجو
مصطفی حاجی هادی –
فاطمه اکبرپورسراسکانرود –

چکیده:

در آلودگی زیست محیطی و رفع آن، به دلیل ایجاد بیماری های گوناگون در جوامع انسانی و دامپروری و از بین رفتن زیستگاه ها، امروزه به یک بحران تبدیل شده است. پسماندهای شهری، بیمارستانی، کشاورزی و صنعتی تهدیدی برای سلامت انسان اند. دفع این پسماندها که حاوی مقادیر بالایی از فلزات سنگین، مواد غیر قابل تجزیه و ; هستند و میزان زیاد آن ها کشورها را بر آن داشته تا راهکارهایی برای رفع این آلایندگی ها در پیش بگیرند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

   1   2   3   4   5   >>   >

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ