سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دانشجو یار

پروژه دانشجویی مقاله شبیهسازی مدار بسته آسیای گلولهای خط چهارم

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله شبیهسازی مدار بسته آسیای گلولهای خط چهارم تولید کنسانتره مجتمع گلگهر با استفاده از نرم افزار USIM PAC با pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شبیهسازی مدار بسته آسیای گلولهای خط چهارم تولید کنسانتره مجتمع گلگهر با استفاده از نرم افزار USIM PAC با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله شبیهسازی مدار بسته آسیای گلولهای خط چهارم تولید کنسانتره مجتمع گلگهر با استفاده از نرم افزار USIM PAC با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله شبیهسازی مدار بسته آسیای گلولهای خط چهارم تولید کنسانتره مجتمع گلگهر با استفاده از نرم افزار USIM PAC با pdf :

چکیده

مدلسازی و شبیهسازی در طراحی، توسعه و بهینهسازی مدار فرآوری و همچنین پیشبینی رفتار و عملکرد کارخانه نقش بسـزایی را ایفا میکند. در حال حاضر مدار جدایش خط چهارم تولید مجتمع گلگهر به صورت مدار باز شـامل خـردایش در آسـیای گلولـهای و جدایش توسط جداکنندههای مغناطیسی شدت متوسط است. جهت مدار بسته نمودن مدار خردایش و پیشبینی نمودن مشخصـات جریانهای خوراک، سرریز و تهریز از نرم افزار USIM PAC استفاده شد. هدف از مدار بسته نمـودن آسـیا تولیـد سـرریزی بـا D80 معادل 210 میکرون جهت خوراکدهی به جداکنندههای مغناطیسی بود، در حال حاضر به طور متوسط D80 خوراک این جداکنندهها معادل 320 میکرون است. نرمافزار USIM PAC به عنوان یک نرمافزار توانمند با استفاده از مدلهای ریاضی و تجربی ارائه شده، بـه دو صورت مستقیم و معکوس فرآیندهای یک کارخانه فرآوری را شبیهسازی میکند. ابتدا پارامترهای موردنیاز مربوط به مدل آسـیا و هیدروسیکلون جهت شبیهسازی وارد گردید. نتایج بدست آمده از شبیهسازی نشان میدهد تقریبا D80 خوراک ورودی ، سرریز و تهریز هیدروسیکلون به ترتیب معادل 375، 200 و 600 میکرون است. در نهایت جهـت تنظـیم درصـد جامـد مناسـب آسـیای گلولـهای و جداکننده مغناطیسی نیاز به تنظیم آب تازه ورودی به آنها میباشد. برای دستیابی به درصـد جامـد %70 بـرای آسـیا و %35 بـرای جداکننده MIMS، باید به ترتیب 240 و 460 مترمکعب بر ساعت آب، قبل از آنها اضافه شود.

 

واژههای کلیدی: شبیهسازی، آسیا گلولهای، هیدروسیکلون، .USIM PAC Software

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گلگهر؛ شماره تماس: 09136677943؛

Bazmandehmehdi@gmail.com

** دانشیار فرآوری مواد معدنی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گلگهر؛ شماره تماس: 09131404440؛ Sam@mail.uk.ac.ir

***کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی؛ پژوهشگر ارشد استخراج و فرآوری پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گلگهر؛ شماره تماس: 09171338829،

Ghorbannejad@golgohar.com

 

×

 

1020

 

×                                                 

 

-1 مقدمه

 

شبیهسازی فرآیندها ابزاری بسیار مهم برای مهندسین فرآوری مواد معدنی می باشد. مهمترین کاربردهای آن شامل طراحی، تجزیه و تحلیل، بهینهسازی و کنترل سیستمها میباشد .[1]

در فرهنگ لغات جهانی شبیهسازی به ساختن مدلهای ریاضی برای تولید دوباره (پیشبینی) خصوصیات مربوط به سیستم یا فرآینـد معنی شده است. در اغلب موارد جهت حل اینگونه مسائل از کامپیوتر استفاده میشود .[2]

 

-1-1 شبیهسازی سیستمهای فرآوری مواد معدنی با نرمافزار USIM PAC

 

از سال 1986، BRGM بسته نرمافزار شبیهسازی فرآیند به عنوان USIM PAC را توسعه داده است. نرمافزار USIM PAC یک شبیهساز پایدار میباشد که به مهندسین فرآوری مواد معدنی اجازه میدهد، عملیات کارخانه را بهوسیله دادههای تجربـی و آزمایشـی در دسترس مدل کرده و وضعیت بهینه کارخانه را مطابق با اهداف تولید تعیین کنند .[3]

 

نرمافزار USIM PAC با استفاده از مدلهای ریاضی و تجربی ارائه شده، به دو صورت مستقیم و معکوس فرآیندهـای یـک کارخانـه فرآوری را شبیهسازی میکند (شکل .(1 شبیهسازی مستقیم با وارد کردن دادههای ورودی، مشخصات هندسی دستگاه و پارامترهـای عملیاتی، خروجی فرآیند را پیشبینی میکند. در فرآیند کالیبراسیون مدل، با وارد کردن داده ورودی و خروجی فرآیند، نرمافزار مدلی را منطبق بر مدل به دست آمده از دادههای صنعتی ارائه میدهد .[3]

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی تحقیق درباره قیصر امین پور با pdf

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق درباره قیصر امین پور با pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق درباره قیصر امین پور با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق درباره قیصر امین پور با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق درباره قیصر امین پور با pdf :

درباره قیصر امین پورلحظه هاى کاغذى
- قیصر امین پور شاعر، ادیب و فارسى پژوه متولد ، 1338 گتوند خوزستان
- ترک تحصیل از رشته دامپزشکى دانشگاه تهران 1357
- ترک تحصیل از رشته علوم اجتماعى دانشگاه تهران 1363
- اخذ دکتراى ادبیات فارسى از دانشگاه تهران با راهنمایى دکتر شفیعى کدکنى 1376
- تدریس در دانشگاه الزهرا 70 - 1367
- تدریس در دانشگاه تهران 1370 تاکنون
- دبیر شعر هفته نامه سروش 71-60
- سردبیر ماهنامه ادبى - هنرى سروش نوجوان 83- 67
- عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى
- برخى از آثار او عبارتند از: ظهر روز دهم (برنده جایزه جشنواره کتاب کانون پرورش فکرى) به قول پرستو (برنده جایزه جشنواره کتاب کانون پرورش فکرى) تنفس صبح، در کوچه آفتاب، منظومه روز دهم، توفان در پرانتز، بى بال پریدن، گلها همه آفتاب گردانند و...
- برنده تندیس مرغ آمین 1368
- برنده تندیس ماه طلایى (برگزیده شعر کودک و نوجوان 20 سال انقلاب)
اگر بخواهیم شعرى از جنگ بگوییم حتماً سرآمد شاعران آن، قیصر امین پور به یادمان خواهد آمد همانکه روزگارى براى من و هم نسلانم سروده بود:
مى خواستم شعرى براى جنگ بگویم
دیدم نمى شود
دیگر قلم زبان دلم نیست.
گفت:
باید زمین گذاشت قلم ها را
دیگر سلاح سرد سخن کار ساز نیست
باید براى جنگ
از لوله تفنگ بخوانم
با واژه فشنگ
قیصر امین پور در آستانه دهه پنجم عمرش اما دیگر به دنبال واژه و فشنگ نیست. چه مدتهاست که زادگاه و سرزمین مادرى اش به دور از «وضعیت خطر» و «آژیر قرمز» نفس مى کشد. با این همه گویى غبار آن سالهاى نه چندان همچنان بر چهره شاعر «خانه هاى خونین» و «عروسک خون آلود» تازه مانده که گاه به گاه به یاد آن ایام داغ ولى تازه مى کند. گر چه «این حرمهاى داغ دلش را دیوار هم توان شنیدن نداشته است.» از همین روست شاید که امین پور لحظه هاى کاغذى اش را مى سراید و مى گوید:
خسته ام از آرزوها، آرزوهاى شعارى
شوق پرواز مجازى، بال هاى استعارى
لحظه هاى کاغذى را روز و شب تکرار کردن
خاطرات بایگانى، زندگى هاى ادارى
آفتاب زرد وغمگین، پله هاى رو به پایین
سقف هاى سرد و سنگین، آسمان هاى اجارى
عصر جدول هاى خالى، پارک هاى این حوالى
پرسه هاى بى خیالى، نیمکت هاى خمارى
رونوشت روزها را روى هم سنجاق کردم:
شنبه هاى بى پناهى، جمعه هاى بى قرارى

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی مقاله در مورد خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 با

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله در مورد خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 با pdf دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله در مورد خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله در مورد خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 با pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله در مورد خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 با pdf :

خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3

پیشگفتار
پیشرفت انسان مرهون بهره گیری از نیروی تعقل و اندیشه اوست و اندیشه خلاق و کارآمد نیز در بدنی سالم و با نشاط تجلی می‌یابد. بر این اساس نقش تغذیه در زندگی انسان از دوران جنینی تا کهنسالی حائز اهمیت بسیار است.
تنظیم الگوی تغذیه‌ای جدید در خانواده که صرفنظر از سازگاری با ذائقه فرد، بر ضرورت تأمین نیازمندی بدن به انواع ویتامین، پروتئین، فسفر و ; متکی باشد، خواهد توانست افراد را از بزرگترین ودیعه الهی که همانا «سلامتی» است، برخوردار نماید.

متأسفانه مصرف مستمر آبزیان، علیرغم خواص تغذیه‌ای اثبات شد آنها در تأمین سلامت بدن و نقش پیشگیرانه‌ای که در ابتلا به انواع بیماری‌ها دارند، هنوز در عادت غذایی اغلب خانواده‌ها نگنجیده وسفره ایرانی جایگاه ثابت و معینی را به خوراک دریایی اختصاص نداده است.

فهرست مطالب
تاریخچه 1
مقدمه 3
بیماری‌های قلبی و عروقی 8
سرطان 25
میگرن 45
بیماریهای التهابی 49
میگو 50
منابع 55

تاریخچه :
بشر از دیرباز از ماهی به عنوان یک ماده غذایی استفاده کرده است. تصاویر و اشکال در غارها و دیواره‌های معابر محل زندگی نشان دهنده قدمت چند هزار ساله استفاده از آن است، بشر حتی به صورت خام نیز آن را تجربه کرده است، البته پس از پختن به طعم بهتر آن پی برده و از آن پس در برنامه غذایی خود به عنوان یک غذای خوشمزه به طور مکرر استفاده کرده است.
البته طبیعی است که در مردمان ساحلی که در سواحل رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها می‌زیستند مصرف ماهی بیشتر بوده است ولی با پیشرفت بشر و گسترش فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، به دیگر جوامع نیز راه یافت و با کشف علوم جدید پی به ارزش‌های غذایی آن برد. به گفته متخصصین علوم تغذیه، ماهی ماده غذایی مفیدی است که به علت داشتن ارزش غذایی و تغذیه‌ای بالا، غذایی کامل محسوب می‌شود.
ماهی از منابع بسیار خوب پروتئین است. چربی موجود در ماهی از نوع به خصوصی است که در حفظ سلامت انسان و پیشگیری از بیماری‌ها تاثیر فراوانی دارد. ماهی حاوی ویتامین‌های محلول در چربی (A,D,E,K) و همچنین انواع محلول در آب از قبیل گروه B و منبع خوبی از مواد معدنی مانند : مس، روی، ید، سلنیوم، آهن و فلوئور است.

اسیدهای چرب موجود در ماهی از نوع امگا -3 بوده و به عبارتی دارای چربی‌های اشباع نشده خوبی بوده و عوارض ناشی از چربی‌های اشباع شده را نداشته و در حفظ سلامتی بسیار مهم است. ماهی دارای کلسترول خوب از نوع HDL می‌باشد.
با پیشرفت علوم و افزایش آگاهی مردم، خوشبختانه مصرف ماهی رو به افزایش است و مصرف مکرر ماهی در برنامه غذایی باعث جلوگیری از بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی هایپر کلسترومی (کلسترول بالای خون) میگرن، دیابت، سرطان‌ها، آلزایمر و غیره می‌شود.

مقدمه :
نوع تغذیه تاثیر مهمی در سلامت یا بیماری انسان دارد. همان گونه که تغذیه صحیح می‌تواند انسان را از گزند بیماری‌ها مصون نگه دارد و سلامت انسان را تامین کند تغذیه نامناسب نیز می‌تواند موجب ابتلای انسان به بسیاری از اختلالات ناگوار و مهلک شود.
گروهی از مواد غذایی که تاثیر مهمی در سلامت انسان و پیشگیری از بیماری‌ها دارند، ماهی‌ها و آبزیان هستند. این مواد غذایی مفید که دارای ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی هستند، چنانچه به مقدار کافی یعنی هفته‌ای 2 تا 3 بار در برنامه‌ی غذایی افراد گنجانده شوند. در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها و حتی کنترل و کمک به بهبود عوارض و اختلالات مختلف، اثرات مهمی خواهند داشت که به اختصار در این مقدمه توضیح داده شده و در ادامه به بررسی اجمالی‌تر آن‌ها می‌پردازیم.
امروزه ثابت شده است که مصرف ماهی و آبزیان به علت داشتن اسیدهای چرب اشباع نشده‌ی خاصی به نام امگا -3، در پایین آوردن چربی‌های نامطلوب خون مانند کلسترول تام، VLDI , LDL و تری گلیسرید تاثیر مهمی دارد، همچنین در حفظ تعادل فشار خون و نگه داری آن در حد مناسب موثر است.
چاقی یکی از اختلالاتی است که بسیاری از افراد به آن مبتلا بوده و به علت عوارض ناگواری که در پی دارد سلامت جامعه را دچار مخاطره می‌کند. ماهی به علت داشتن ترکیبات خاصی، موجب تحریک اکسیداسیون چربی در بدن و در نتیجه کاهش توده‌ی چربی بدن می‌شود. بنابراین مصرف مداوم آن در برنامه‌ی غذایی هفتگی به کاهش و نگهداری وزن متعادل کمک می‌کند.
– ماهی در بینائی موثر است و موجب افزایش قدرت بینایی می‌شود و این موضوع به خصوص برای بهبود اصلاح بینایی افراد سالمند که دچار ضعف بینایی هستند اهمیت بسزایی دارد. تاثیر دیگری که مصرف ماهی در سلامت انسان دارد این است که در پیشگیری از عفونت موثر است؛ به این ترتیب که با افزایش قدرت ایمنی بدن، انسان را در مقابل عفونت مصون نگاه می‌دارد.
– مصرف ماهی و آبزیان برای خانم‌های باردار و شیرده نه تنها مفید است بلکه ضروری نیز هست زیرا این ماده‌ی غذایی در رشد مغز و تکامل سیستم عصبی جنین و کودک شیرخوار موثر است، همچنین در تنظیم طول مدت بارداری تاثیر دارد و چنانچه خانم‌های باردار در رژیم غذایی خود به مقدار کافی ماهی مصرف کنند موجب تعادل طول مدت بارداری آن خواهد شد. البته توجه به مصرف کافی و نه زیاد ماهی و خودداری از مصرف ماهیان شکارچی (احتمالا گوشتخوار) برای زنان باردار توصیه می‌شود.
اثر مهم دیگری که ماهی و آبزیان در سلامت جنین دارند این است که وزن جنین را به حالت متعادل نگاه داشته و در نتیجه موجب تعادل وزن نوزاد به هنگام تولد خواهد شد.
– ماهی و ابزیان با کاهش چربی‌های نامطلوب خون و حفظ تعادل فشار خون به سلامت قلب و عروق کمک کرده و از اختلالات قلبی عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی پیشگیری می‌کنند.
– امروزه بیماری سرطان یکی از بزرگترین آمار مرگ و میر را در جهان به خود اختصاص داده، سرطان‌های دستگاه گوارش، ریه، خون، استخوان، سرطان سینه در زنان، پروستات در آق
– بیماری‌های التهابی مانند آرتریت روماتویید، روماتیسم و غیره از اختلالات دردناکی هستند که موجب ناراحتی و رنج فراوان انسان می‌شود و امروزه شیوع گسترده‌ای در بین افراد به خصوص سالمندان دارند.

بیماری‌های التهابی گرچه مانند بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان، مهلک و خطرناک نیستند، ولی بسیار عذاب آور و دردناک هستند و قدرت فعالیت و تحرک را از انسان سلب می‌کنند. مصرف ماهی و آبزیان در پیشگیری از بیماری‌های التهابی و تسکین دردهای ناشی از این بیماری ها موثر است.
– یکی از اختلالاتی که در این زمان به علت آلودگی هوا و وجود ذرات معلق در هوا شیوع وسیعی داشته و به خصوص در شهرهای بزرگ و صنعتی شیوع آن رو به افزایش است، بیماری‌های تنفسی از قبیل آسم، برونشیت و سایر اختلالات ریوی است. بیماری‌های ریوی به خصوص برای افراد حساس از قبیل کودکان و سالمندان خطرناک بوده و می‌تواند سلامت آنان را دچار مخاطره‌ای جدی کند. ماهی و آبزیان با داشتن ترکیبات مفید در پیشگیری از آسم در کودکان، برونشیت و سایر عوارض ریوی در بزرگسالان اثرات مفیدی دارند.
بیماری دیگری که به خصوص سالمندان را در معرض تهدید قرار می دهد و آنان را از نعمت مواهب زندگی محروم می‌کند اختلالات ذهنی، کند شدن ذهن و فراموشی است که در اصطلاح به آن آلزایمر گفته می‌شود. این بیماری یک عارضه پیش رونده است، قدرت ذهنی و فکری شخص را فلج کرده و موجب می‌شود که شخص مبتلا در واقع یک زندگی نباتی را دنبال کند.
مصرف مداوم ماهی و آبزیان در تقویت ذهن و پیشگیری از اختلالات ذهنی مانند آلزایمر موثر است.
به این ترتیب چنان چه ادعا کنیم که ماهی و آبزیان اثرات معجزه آسایی در سلامت انسان دارند، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.
حال چنانچه به گونه‌ای تغذیه کنیم که قبل از ابتلا به بیماری و دردسرهای فراوان ناشی از درمان بیماری به طور کلی از ابتلا به امراض مختلف پیشگیری کنیم، برای ما بسیار آسان تر و مفیدتر خواهد بود. در واقع ما می‌توانیم با استفاده از این دسته مواد غذایی مفید و خوشمزه یعنی محصولات دریایی به مبارزه با بیماری‌ها برویم و علاوه بر احتراز از دردسرهای ناشی از بیماری و درمان آن، از گزند عوارض جانبی داروها نیز در امان بمانیم و در ضمن بهایی گزاف جهت درمان‌ بیماری‌ها نپردازیم.

بیماری‌های قلبی عروقی
قلب انسان یک عضله است که در تمام طول زندگی، کار آن هرگز متوقف نمی‌شود و برای این تلاش بدون وقفه، نیاز به اکسیژن دارد. اکسیژن از طریق جریان خون نیاز عضله‌ی قلب را تامین می‌کند. عروق تامین کننده خون عضله قلب، کرونر نام دارند. بیماری عروق کرونر یکی از مهمترین بیماری‌های اکتسابی جوامع بشری است. تا قبل از ده سال پیش یکی از بیماری‌های شایع کشورهای ت

وسعه یافته‌ی صنعتی بیماری روماتیسم قلبی ناشی از گلودرد چرکی بود ولی در حال حاضر متاسفانه شایع ترین علت مرگ و میر بیماری‌ها، بیماری عروق کرونر است.
در بیماری انسداد عروق کرونر، شریان‌های مذکور با رسوبات چربی مسدود می‌شوند و عضله‌ی قلب از وجود اکسیژن محروم می‌ماند که شروع این روند از آغاز کودکی است و به تدریج با افزا

یش سن،‌ رسوبات چربی جدار رگ بیشتر می‌شود تا جایی که ممکن است در داخل فضای رگ برآمده شوند و به درجات مختلف رگ را مسدود کنند که این روند در نهایت به کم خونی عضله‌ی قلب منجر می‌شود. در همین حال هر چه انسداد رگ بیشتر باشد عضله‌ی قلب، کم خون تر خواهد شد و در نتیجه مقدار اکسیژنی که دریافت می‌کند، بسیار کاهش خواهد یافت. با مقداری فعالیت، نیاز به اکسیژن اندام‌ها و عضوهایی که مشغول فعالیت‌اند افزایش می‌یابد و قلب می‌باید کار خود را طوری تنظیم کند که بتواند اکسیژن مورد نیاز اعضای فعال را فراهم سازد، اما به دلیل انسداد عروق کرونر و کاهش جریان خون به عضله‌ی قلب، مقدار اکسیژنی که دریافت می‌کند، کم خواهد بود؛ لذا قادر به افزایش فعالیت خود در جهت رفع نیاز اعضا و اندام‌های محیطی نخواهد شد. در عین حال،

در اثر این کم خونی ممکن است عضله‌ی قلب به احساس ناراحتی در قفسه صدری (احساس درد، خواب رفتگی، فشار شدید روی قفسه صدری با تنگی نفس و درد در دست‌ها به هنگام فعالیت) مبتلا شود و اگر انسداد عروق کرونر قابل توجه باشد احتمال دارد حمله قلبی رخ دهد وقسمتی از عضله‌ی قلب نیز از بین برود. توضیح این که رسوب چربی در شریان‌ها احساس نمی‌شود و انسداد رگ پیش رفته، به بیماری منجر می‌شود که عموما و گاهی حتی در مراحل پیش رفته نیز علامتی ندارد و فرد ناگهان دچار یک حمله‌ی شدید قلبی می‌شود.

عوامل افزایش خطر بیماری عروق کرونر (آترواسکلروز) :

عوامل خطر متعددی وجود دارد که فرد را در معرض خطر بیماری عروق کرونر قرار می‌دهد که این عوامل به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
1- عواملی که می‌توان آنها را تغییر داد و اصلاح و کنترل کرد که عبارتند از: سطح بالای چربی خون (کلسترول بالا، LDL کلسترول بالا و تری گلیسرید بالا)، فشار خون بالا، مصرف دخانیات، دیابت،‌ مصرف غذاهای نامناسب (مصرف بیش از حد چربی‌های اشباع و نمک)، اضافه وزن و چاقی و کم تحرکی و فشارهای روانی.
2- عواملی که نمی‌توان در آن‌ها نقش داشت و نمی‌توان آن را تعدیل یا اصلاح کرد شامل‌اند بر: سابقه بیماری عروق کرونر در افراد نزدیک خانواده (پدر، مادر، برادر و خواهر) که عوامل ژنتیکی نام دارند.
با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر زیاد می‌شود، هورمون زنانه نقش حفاظتی در مقابل بیماری عروق کرونر دارند. (حداقل تا زمانی که زن‌ها به یائسگی برسند)؛ مردها به همین دلیل بیش از زن‌ها در معرض خطر بیماری عروق کرونر هستند.

مصرف ماهی در سلامت قلب
همان طور که اشاره شد، یکی از عوامل خطر زمینه ساز بیماری عروق کرونر، مصرف غذاهای نامناسب است که فرهنگ این گونه مصرف در خانواده شکل می‌گیرد و رواج آن به افزایش کلسترول، تری گلیسرید، LDL کلسترول یا همان کلسترول بد (نامناسب) و چاقی، اضافه وزن و فشار خون می‌انجامد.
پس یکی از راهکارهای مقابله با این عوامل زمینه ساز، تغییر و اصلاح الگوهای غذایی و ترویج آن در جامعه است. ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که مصرف آن در جامعه‌ی ما کم است و در سبد خانوار کمتر دیده می‌شود (مصرف سرانه‌ی این ماده غذای در کشور ما 5 کیلوگرم در سال است در حالی که، مصرف سرانه‌ی کشور ژاپن بیش از 50 کیلوگرم است) که با رواج فرهنگ مصرف این ماده غذایی غنی می‌توان به سلامت افراد جامعه کمک کرد. ماهی با دارا بودن ترکیبات خود می‌تواند در حفظ و ارتقای سلامت نقش عمده‌ای داشته باشد. بیشترین تاثیر ماهی بر قلب و عروق از طریق چربی غیر اشباع آن یعنی «امگا-3» و اسیدآمینه تورین آن است. که آنهایی که چربی دریایی و یا یک انس (30 گرم) خوراک ماهی ماکرل یا سه اونس (90 گرم) ماهی خاردار خورده بودند، 26 درصد کمتر از سایرینی که مصرف ماهیشان اندک بود، با خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی روبه‌رو شده بودند. در پی پژوهش‌های دیگر که 25 سال بعد بر روی 17000

آمریکایی انجام پذیرفت، مشخص گردید که مصرف بیشتر ماهی، خطر حمله‌های مرگبار قلبی را در آنها کاهش داده بود، آنانی که لب به ماهی نزده بودند. تلفات جانی‌شان یک سوم بیشتر از اشخاصی بود که هر روز بیش از یک اونس و یک چهارم مواد غذایی دریایی (صدف و میگو و ;) مصرف می‌کردند.
جلوگیری از حملات قلبی :
دکتر مایکل بر به دنبال دو سال مطالعه عمیق در شورای پژوهشی پزشکی واقع در کاردیف (ویلز کشور بریتانیا) طی آزمایش بر روی 2033 نفر که حداقل یک بار به حمله قلبی دچار شده بودند، از گروهی خواست که دست کم دو بار در هفته یک پرس ماهی چرب همچون ماهی آزاد، ماکرل یا ساردین یا قرص یا کپسول روغن ماهی بخورند؛ به دسته دوم افراد تحت آزمایش توصیه کرد که استفاده از غذاهای چرب اشباع شده مانند کره، پنیر و خامه را کاهش دهند و به سومین گروه گوشزد کرد که از طریق خوردن بیشتر سبوس، غلات و نان گندم کامل جذب فیبرها (الیاف گیاهی) را بالا ببرند. او برای مقایسه، هیچگونه توصیه غذایی به گروه چهارم نکرد.
بعد از گذشت 2 سال از مصرف غذاهای روزمره کم چربی یا سرشار از فیبر، نشانه‌ای از تندرستی احساس نشد. ولی تاثیر ناشی از خوردن ماهی شگفت انگیز بود، میزان تلفات جانی بین مصرف کنندگان ماهی بسیار کاهش یافته و به 29 درصد مقدار قبلی خود رسید.

اگر یک بار حمله قلبی رخ داد، برای جلوگیری از حمله قلبی دوم چه باید کرد؟
با مصرف هفته‌ای دو بار ماهی و میوه و سبزی فراوان می‌توان از آن جلوگیری کرد و تنها به توصیه‌های رژیم‌های غذایی بی چربی بسنده نکرد. البته در این دوران درمان دارویی نیز توسط پزشک معالج ممکن است قطع شود و یا ادامه یابد.

 

بعد از جراحی قلب توصیه‌ها چگونه خواهد بود؟
خوردن ماهی‌های چرب به باز نمودن شریان‌های بسته که با بالون‌ها اقدام به باز نمودن آنها شده است کمک می‌کند. در برخی موارد چنین سرخرگ‌هایی احتمالاً تا 40 الی 50 درصد بسته می‌شوند. پژوهش‌های زیادی این ادعا را کاملا اثبات می‌کند. در تحقیقی که توسط مارک آرمینلر جراح مرکز بیمارستانی واشنگتن دی سی صورت گرفت، روشن شد که تنها 19 درصد از 42 نفری که در آنها عمل جراحی گشایش رگ‌های قلب انجام پذیرفته بود، با وجود مصرف غذاهای کم چرب و استفاده از کپسول‌های روغن ماهی به مدت 6 ماه سرخرگ‌هایشان و دگربار مسدود شده بود؛ در مقام مقایسه در 42 بیمار دیگری که از غذاهای کم چربی بدون روغن ماهی استفاده کرده بودند، گرفتگی عود کننده دو برابر گردیده بود.

در مطالعه دیگری که دکتر ایزابل بیراق استاد رشته پزشکی دانشگاه لاوان در شهر کبک کانادا در مورد بیماران ترمیم رگی (آنژیوپلاتی) به عمل آورد، دریافت که خوردن پیاپی ماهی تنها قبل و بعد از جراحی درست همان تاثیری را باز نگهداشتن شریان‌ها دارد که مصرف کپسول های روغن ماهی از این لحاظ دارا می‌باشند. تقریبا نصف عده‌ای که هفته‌ای افزون بر هشت اونس (2

30 گرم) غذای دریایی می‌خورند، در قیاس با آنهایی که در هفته فقط یکی دو انس (60-30 گرم) مصرف می‌کردند، دچار انسداد مجدد سرخرگها می‌شدند.
طبق تحقیقاتی نیز که در هلند انجام شده مشخص گردیده است که اگر28 گرم در روز ماهی مصرف شود 40 درصد بیماری عروق کرونر و 50 درصد حمله قلبی کاهش می‌یابد.
علاوه بر امگا -3 و اثرات آن به طور مستقیم، اثرات غیر مستقیم و همچنین دیگر عوامل موجود در ماهی با علل ذیل می‌تواند باعث جلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی گردد.
خواص رقیق کنندگی : خواص رقیق کنندگی روغن ماهی به طور کامل آشکار شده است. وقتی که در رگ لخته ایجاد می‌شود. روغن ماهی با خاصیت ضد لختگی خود، آن را درمان می‌کند. به همین دلیل در افرادی مثل اسکیموها که از ماهی بیشتر استفاده می‌کنند، بیماری‌های قلبی عروق کرونر دیده نمی‌شود.
– کاهش سنتز VLDL : VLDL یکی از انواع کلسترول بد است که روغن ماهی سنتز آن را کاهش می‌دهد.
– کاهش چسبندگی پلاکت‌ها : نقش روغن ماهی در کاهش چسبندگی پلاکت‌ها به طور کا

مل مشخص شده است. این عملکرد امگا-3 است که در کسانی که جراحی قلب باز و بای پاس داشته‌اند بسیار مفید است، زیرا از انسداد رگ‌های پیوند شده پیشگیری می‌کند و مانع از حوادث قلبی جدید در این افراد می‌شود.
– ترشح اکسید نیتریک (نیتریک اکساید) : ترشح ماده‌ای به نام نیتریک اکساید از روغن ماهی سبب جلوگیری از انقباض نامناسب جداره عروق می‌شود. آن چه که در آنژین صدری ناپایدار و سکته‌ی قلبی مهم است، اسپاسم رگ‌های کرونر است، این ماده سبب جلوگیری از اسپاسم عروق

کرونر می‌شود.
تاثیر ماهی بر فشار خون بالا :
امگا -3 موجب کاهش فشار خون در افرادی که مبتلا به فشار خون بالا هستند، می‌شود وروی فشار خون نرمال بی تاثیر است؛ به طوری که مصرف روزانه 35 گرم ماهی (به ویژه ماهی‌های چرب) یا 5 گرم روغن ماهی باعث کاهش 8-4 میلی متر جیوه در فشار سیستولی و کاهش 5-3 میلی متر جیوه در فشار دیاستولی می‌گردد. هر چه فشار خون فرد مبتلا بیش تر باشد این اثر بیشتر مشاهده می‌شود.
همچنین به نظر می‌رسد که این اثر در افرادی که مبتلا به پرفشاری خون و دیابت باشند از سایرین بیشتر است و همچنین این اثر در افراد مسن زمانی ایجاد می‌شود که همرهاه با محدودیت مصرف سدیم باشد.
این ویژگی را به وجود ایکوزاپنتا انوئیک اسید EPA و دکوزاهگزانوئیک اسید DHA موجود در روغن ماهی منسوب دانسته‌اند. این دو اسید چرب که از گروه امگا-3 می‌باشند، باعث سرکوب منقبض کننده‌های عروق که از اسیدهای چرب امگاه -6 ساخته می‌شوند، می‌گردند. این اثر باعث کاهش فشار خون می‌شود.
در افرادی که مبتلا به فشار خون بالا هستند، مقاومت به انسولین وجود دارد( دیابت وجود دارد) و عقیده بر این است که این ناهنجاری باعث افزایش فشار خون می‌شود، امگا -3 مقاومت به انسولین را کاهش می‌دهد و از طریق فشار خون را پایین می‌آورد.

تاثیر ماهی بر چربی‌های خون :
بر اساس توصیه‌های جدید منتشر شده در شماره نوامبر 2002 مجله انجمن قلب آمریکا، در افرادی که تری گلیسرید بدن آنها بالاست، مصرف روزانه 4-2 گرم اسید چرب EPA ایکوزاپنتا انوئیک اسید و دوکوزاهکزانوئیک اسید DHA مفید خواهد بود.

تری گلیسرید بالا که یکی از انواع فاکتورعا نامطلوب به شمار می‌آید، می‌تواند زمینه ساز بیماری‌های عروقی کرونر به ویژه در خانم‌ها باشد.
امگا -3 سطح تری گلیسرید خون را در افرادی که تری گلیسرید خونشان بالاست، کاهش می‌دهد. اگر درمان‌های دارویی در این افراد موثر نبوده است، امگا -3 می‌تواند به عنوان مکمل دارویی در کاهش تری گلیسرید موثر باشد.
سطح LDL کلسترول که از چربی‌های بسیار بد است در خون و رسوب آن در جدار عروق کرونر که آن‌ها را مسدود می‌سازد، توسط «امگا -3» کاهش می‌یابد. «امگا-3» سطح VLDL کلسترول را نیز که از جمله چربی‌های نامطلوب است، کم می‌کند اما اشاره به این نکته ضروری است که زمانی «امگا – 3» بر روی این چربی‌ها موثر است که مصرف چربی‌های اشباع «روغن‌های جامد و غذاهای چرب» محدود شده باشد.

مصرف ماهی و سکته های مغزی ناشی از لخته در رگ‌های مغز :
بیماری عروق مغزی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر افراد پس از ناراحتی‌های قلبی عروقی و سرطان در جوامع مختلف می‌باشد. تحقیقات انجام شده طی دهه‌های اخیر بر روی وجود خطر بالای بیماری‌های عروق مغزی و مرگ و میر ناشی از این عارضه در کشورهای اروپایی و آمریکایی در قیاس با کشورهای خاور دور محققین را بر آن داشت تا بررسی این دو جامعه عوامل مختلف ایجاد

کننده و پیشگیری کننده این بیماری را شناسایی کنند. بر اساس یافته‌های به دست آمده تحقیقات آینده نگر انجام شده بر روی بیش از 220 هزار مرد و زن نشان داده است که مصرف ماهی به میزان 4 بار در هفته یا بیشتر به طور معنی داری در کاهش خطر بیماری فوق موثر است.

این تاثیر ناشی از وجود مقادیر بالای اسیدهای چرب امگا -3 از یک سو و میزان مناسب و تعادل دیگر اسیدهای چرب غیراشباع دارای چند باند دو گانه (PUFA) در ماهی از سوی دیگر می‌باشد.
در مطالعه‌ای نشان داده شده است که با مصرف هفتهای یک بار ماهی، 7 درصد احتمال سکته مغزی کاهش می‌یابد. اگر دفعات مصرف ماهی به هفتهای 5 بار برسد، احتمال سکته مغزی تا 50 درصد کاهش می‌یابد.
همان طور که می‌دانیم افزایش غلظت تری گلیسرید پلاسما با سایر عوامل خطر CHD (بیماریهای قلبی عروقی) از جمله کاهش غلظت HDL-C و افزایش تعداد ذرات LDL-C متراکم، کوچک و به شدت آتروژنیک ارتباط دارد. غلظت تری گلیسرید خون پس از صرف غذا منجر به یک سری واکنش‌های متابولیک می‌گردد و باعث تشکیل ذرات LDL-C متراکم و کوچک می شود.
تاثیر ماهی بر عروق افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند ‌:‌
مصرف سیگار و دخانیات به عمل کرد لایه‌ی سلولی‌ای که سطح داخلی رگ‌ها را می‌پوشاند و «اندوتلیان» نامیده می‌شود. آسیب می‌رساند و مانع از انعطاف پذیری آن‌ها می‌شود.
این رگ‌ها در مواقع ضروری نمی‌توانند گشاد شوند و به مرور زمان سخت و سفت می‌شوند. اختلال عملکرد این لایه‌ی سلولی یکی از مهمترین علایم پیشرفته رسوب چربی در جدار رگهاست (آتروسکلروز یا تصلب شریان‌ها). این افراد با مصرف ماهی می‌توانند به مبارزه با این تغییرات خطرناک برخیزند به شرطی که ابتدا مصرف دخانیات را ترک کنند.
اسیدهای آمینه تورین که به تعداد فراوان در تمام ماهی‌ها وجود دارد، قادر است عمل کرد سلولهای لایه‌ی داخلی رگ‌ها را بهبود بخشد و مانع از آسیب به آن‌ها شود و در نهایت احتمال بیماری عروق کرونر را کاهش دهد.
یافته‌های دیگر :
بنابر ادعای انجمن پزشکی بیماری‌های قلب و عروق آمریکا، خوردن کله‌ی ماهی در پایین آوردن فشار خون تاثیر فراوان دارد و مصر آن تا 3 میلی متر جیوه فشار خون را پایین می‌آورد.
اعضای انجمن مذکور توصیه کرده‌اند از آنجا که کله‌ی ماهی ممکن است برای بعضی‌ها جالب نباشد می‌توان آن را به صورت پودر با غذاهای دیگر به ویژه سوپ مصرف نمود.
انجمن پزشکی قلب و عروق آمریکا اعتقاد دارند که در کله‌ی ماهی ماده‌ای مرکب از دو نوع اسی

د آمینه وجود دارد که فعالیت آنزیم بالا برنده و فشار خون را خنثی می‌کند و نیز استفاده کردن از رژیم غذایی با چربی کم فواید روغن ماهی را افزایش می‌دهد.
ارتباط یائسگی و سن و بیماری‌های قلبی عروقی با مصرف ماهی:
در 17 سپتامبر 2004، مطالعات جامعی صورت گرفته و نشان داده است که از بین زنانی که بعد از یائسگی مبتلا به تصلب شرایین بوده‌اند، کسانی که حداقل دوبار در هفته ماهی مصرف می‌کنند، می‌توانند پیشرفت بیماری را در خود کاهش دهند.

تصلب شرایین در طول زمان توسعه می‌یابد و در زنان میانسال خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی نیز به شدت در حال افزایش است. یکی از دلایل این امر آن است که در آن سنین دیگر استروژن تولید نمی‌شود؛ این دقیقا همان زمانی است که ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی افزایش می‌یابد.
تحقیق آرجاتی، ارکیلا و همکارانش اطلاعاتی را در مورد 299 زن بعد از سن یائسگی که در آزمایش تغییر استروژن و ارتباط آن با تصلب شرایین را مورد بررسی قرار دادند به قرار ذیل نشان داد :
در ابتدای این تحقیق، این زنان با برنامه غذایی گذشته خود تحت آزمایش‌های پزشکی قرار گرفتند. در بخشی از این ازمایش‌ها آنژیوگرافی انجام شده با اشعهX باریک شدن رگ‌ها و مقدار مسدود شدن‌ آنها را نشان داد. سپس میزان مصرف ماهی و پیشرفت بیماری تصلب شرایین در مدت سه سال ثبت شد. پلاک‌های جدید ایجاد شده در رگ‌ها بدون در نظر گرفتن ماهی مصرفی، در همه شرکت کنندگان مشاهده شد ولی آنهایی که دو بار یا بیشتر تن یا ماهی تیره (تن تیره) در هفته مصرف کردند، پیشرفت کمتری در گسترش بیماری مورد نظر در مقایسه با زنانی که مقدار کمتری ماهی در هفته مصرف می‌کردند، داشتند. در ضمن مشکلات، به ویژه در بین زنانی که دیابت

داشتند بیشتر دیده شد.
مطالعات دیگری نیز در این زمینه نشان می‌دهد که غذاهای درایی می‌تواند اختصاصا دربانوان مبتلا به دیابت، از بیماری‌های قلبی عروقی، جلوگیری کند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پروژه دانشجویی پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه با pdf دارای 28 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پروژه دانشجویی پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلودپروژه دانشجویی پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه با pdf

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلودپروژه دانشجویی پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه با pdf

قرار داده شده است

 

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پروژه دانشجویی پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه با pdf :

اسلاید 1 :

مقدمه

کلیه ها اندام های حیاتی هستند که برای دفع مواد زائد خون ، تنظیم تعادل الکترولیتی و فشار خون و تحریک ساخت سلول های قرمز خون ضــروری هـسـتـنــد .                                                                                             

سنگ کلیه بیماری جدیدی نیست. حتی می گویند، فرعون هم به این بیماری مبتلا بوده و یکی از ویژگی های طبیب مشهورش، سینوهه، توانایی درمان درد سنگ کلیه بوده است.
سنگ‌کلیه، ‌ذرات‌کوچک‌وسختی‌ است که‌در یک ‌یا هر دو کلیه‌تشکیل‌شده‌و گاهی‌به‌داخل‌ حالب‌ها انتقال‌می یابند.  سنگ‌کلیه‌از نظر اندازه‌از یک‌دانه‌شن‌تا حدود یک‌توپ‌گلف‌متغیر بوده‌و ممکن‌است‌منفرد یامتعددباشد.سنگ‌کلیه‌معمولا بزرگسالان ‌بالای‌سی سال از هر دو جنس را مبتلا میسازدولی درمردان‌شایع‌تر است .این سنگ وقتی درطول مجرای ادراری حرکت می‌کنند درد شدیدی  را ایجاد می کنند.در بیماران مظنون به سنگ کلیه ، ارزیابی های مختلف رادیوگرافی صورت می‌گیرد.انواع رادیوگرافی شامل KUB،IVP، اولتراسونوگرافی وسی تی اسکن اسپیرال هستند.

v

 

اسلاید 2 :

روشهای رادیوگرافی سنگ کلیه

  KUB (Kidney Urinary Bladder)          

IVP (Intra Venous Pyelography)       

 

اسلاید 3 :

KUBعکس مسطحی ازقسمت تحتانی شکم برای شناسایی اندازه-شکل وضعیت کلیه ها حالب و مثانه است.

تقریباً 90% سنگ های مجاری ادراری تیره و مـبـهـم هـستند و باید آن ها رابا KUBتصویر برداری کرد.
این رادیــوگــرافــی مـعـمــولا قــابـلـیـت نـشـان دادن سنـگ‌هـای بـزرگ را دارد. علـت ایـن‌ است که ســنــــگ‌هــــای کــــوچــــک‌تــــر مـعـمـــولا مـبـهـــم و غیرواضحند یا با قرار گرفتن در موقعیت هایی در پشت دنده‌ها و مقاطع ستون فقرات از میدان دید خارج می‌شوند.

 

اسلاید 4 :

موارد کاربرد:

 شناسایی هرگونه ناهنجاری مادرزادی، سنگ ها، تومور، انسداد یا اورگانومگالی

موارد منع کاربرد:

 بیماران باردار

اقدامات قبل از تست:

– معمولا بیمار در وضعیت خوابیده به پشت قرار می گیرد.

– نیازی به مصرف مسکن و ناشتایی نمی باشد.

– در بیماران مذکر باید بیضه ها را با پیشبند سربی پوشاند تا مانع تماس پرتو با آن ها شود.

v

اسلاید 5 :

مزایای رادیوگرافی ساده

از یک فیلم استفاده می شود.

سنگ های بزرگ کلیوی را آشکار می کند.

بـیـشـتـر سـنـگ هـا دارای اجـزای کـلـسیمی هـسـتـند و به واسطه رنگ سفیدشان می توانند توسط این روش نشان داده شوند.

یـک روش سریع و ارزان قیمت است که اغـلــب مــی تــوانــد انـدازه و تـعـداد سـنـگ هـا را مشخص سازد.

v

اسلاید 6 :

معایب رادیوگرافی ساده

تشخیص درست و دقیق را محدود می کند.      

سنگ های کوچک ممکن است غیر واضح یا خارج از دید باشند.

 
 رسوبات معمولی شکمی ممکن است به جای سنگ های مجاری ادراری به نظر برسند.

 سنگ های غیر رادیو اوپک ممکن است دیده نشوند.

 سنگ های اسید اوریک دیده نمی شوند.

اسلاید 7 :

پیلوگرافی درون وریدی

vپیلوگرام درون وریدی یک روش انتخابی برای ارزیابی رادیوگرافیک  بیماران مظنون به سنگ مجاری ادراری است و در واقع یک نوع تست اشعه ایکس است که می تواند اندازه ، شکل و موقعیت دستگاه دفع ادرار ، شامل مجاری ادراری و کلیه ها را نشان دهد.
 این روش می تواند با یک رادیوگرافی ساده از مجاری ادراری وجود رسوبات و همچنین ارتباط آناتومیکی  ‌مجاری ادراری با رسوبات را تشخیص دهد .

اسلاید 8 :

در این روش یک ماده رنگی مثل سدیم دیاتریزوات یا مگلومین دیاتریزوآت به سیاهرگ بیمار تزریق میشود که با سیستم دفع ادرار ترکیب میشود وتوسط اشعه ایکس قابل رویت است.سپس طی فاصله های زمانی یک سری رادیو گرافی انجام میشود.یک سری قبل تزریق ویک سری بعد آن.رنگ به پزشک اجازه میدهد تا موقعیت سنگ-وجود انسداد-آناتومی دستگاه دفع ادرار ورادیو لوسنت یا رادیو اوپاک بودن سنگ را بررسی کند.

تعداد اندکی از بیماران ممکن است به ماده حاجب تزریق شده حساسیت داشته ودچار شوک شوند در نتیجه باید داروهای اورژانس-ست تراکئوستومی-دستگاه ساکشن  واکسیژن در دسترس باشند.

v

اسلاید 9 :

کاربرد واهداف:
 شناسایی شکل-اندازه وعملکرد غیر طبیعی کلیه ها
 کشف سنگ-تومور یا کیست های کلیوی

اسلاید 10 :

  • شیوه انجام تست:
  • مددجو روی میز اشعه X در وضعیت طاق باز دراز می کشد. فیلم های اشعه X را 5-10-15-30 دقیقه بعد از تزریق ماده حاجب می گیرند.
  • تاخیر در نمایان شدن کلیه ها می تواند نشاندهنده اختلال عملکرد کلیه باشد. مددجو در خاتمه تست ادرارمی کند و یک تصویر اشعه X دیگر به منظور پدیدار کردن رنگ باقیمانده در مثانه گرفته می شود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

پروژه دانشجویی پاورپوینت تحلیلی بر SCM وCRM با pdf

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پروژه دانشجویی پاورپوینت تحلیلی بر SCM وCRM با pdf دارای 44 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پروژه دانشجویی پاورپوینت تحلیلی بر SCM وCRM با pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلودپروژه دانشجویی پاورپوینت تحلیلی بر SCM وCRM با pdf

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلودپروژه دانشجویی پاورپوینت تحلیلی بر SCM وCRM با pdf

قرار داده شده است

 

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پروژه دانشجویی پاورپوینت تحلیلی بر SCM وCRM با pdf :

اسلاید 1 :

مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟

مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصولات و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار میرود . در زیر پنج بخش اصلی مدیریت زنجیره تامین می آید :

 

1 – برنامه ریزی – این بخش استراتژیک مدیریت زنجیره را تامین می  کند.

اسلاید 2 :

   مدیریت منابعی که جهت برآوردن نیاز مشتری برای محصول و یا سرویس شما استفاد میشوند . نیاز به برنامه ریزی استراتژیک میباشد  (بخش عمده برنامه ریزی , پیاده سازی مجموعه مقیاسهایی است برای نظارت بر زنجیره تامین بطوریکه , بهینه و مقرون بصرفه بوده , کیفیت و ارزش مورد نظر مشتری را تامین کند .)

 

2 – منابع – تامین کنندگانی را که محصولات و خدمات مورد مصرف برای ساخت محصولات و خدمات شما را در اختیارتان قرار میدهند انتخاب کنید . روندهای قیمت گذاری , تحویل و پرداخت به این تامین کنندگان را مشخص کرده , مجموعه ای از مقیاسهای نظارت و بهینه سازی ارتباط با آنان را فراهم آورید . سپس روندهای مدیریت انبار شامل دریافت مرسولات , بازبینی وانتقال محصولات و خدمات را به خط تولید خود به علاوه نحوه اختیار دادن پرداخت به تامین کننده را مشخص کنید .

اسلاید 3 :

3 – تولید – فعالیتهای لازم جهت تولید کنترل کیفی , بسته بندی و آماده سازی جهت ارسال مرسوله را برنامه ریزی کنید . سطح کیفیت , خروجی تولید و بهره برداری کارگران و کارمندان را اندازه گیری کنید .

 

4 – ارسال – این بخش اکثرا” تدارکات نامیده میشود در این بخش شما باید دریافت سفارشات مشتریان را هماهنگ کنید , شبکه ای از انبارهای کالا آماده کنید و روشهای حمل کالا به مشتری و پرداخت را انتخاب کنید .

اسلاید 4 :

5 – ارجاع – بخش اشکالات زنجیره تامین شبکه ای را برای مرجوع ساختن کالاهای معیوب و تولید از طرف مشتریان فراهم آورید .

 

   نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟

نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین از جمله متنوع ترین نرم افزارها در دنیا هستند . هر یک از پنج مرحله اصلی مدیریت زنجیره تامین که در قسمت قبل ذکر شده است , شامل دهها عملکرد مختلف میباشد که هر کدام میتواند نرم افزار خاص خود را داشته باشد .

اسلاید 5 :

بعضی سازندگان نرم افزارهای بزرگ سعی کرده اند که این نرم افزارها را در کنار یکدیگر مونتاژ کنند ولی هیچ تولید کنند ه ای یک مجموعه کامل از این نرم افزارها نداشته و ندارد . اتصال این نرم افزار با یکدیگر میتواند یک کابوس بزرگ باشد.

شاید بهترین روش برای ترسیم نرم افزار مدیریت زنجیره تامین بدین ترتیب باشد که آنرا به نرم افزاری که در جهت برنامه ریزی زنجیره تامین باشد تقسیم کنید . نرم افزاری که در جهت اجرای مراحل زنجیره تامین بکار گرفته میشوند .

اسلاید 6 :

نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین (Supply Chain Planning)

  نرم افزاری که در جهت اجرای مراحل زنجیره تامین بکار گرفته میشونداز الگوریتم های خاص ریاضی در جهت بهبود روندها و کار این زنجیره و تامین و پایین آوردن موجودی انبار استفاده میکند . این نرم افزار کاملا” وابسته به اطلاعات ورودی برای دقت بیشتر میباشد . اگر برای مثال شما سازنده کالاهای مصرفی میباشید انتظار دقت عمل در سیستم برنامه ریزی منابع تامین خود را نداشته باشید , مگر اینکه بتوانید اطلاعات دقیق در مورد سفارشات مشتریان به خرده فروشان طرف قرارداد شما , آمار فروش خرده فروشان , توان تولید و محل کالا در اختیار آن بگذارید .

اسلاید 7 :

نرم افزارهای برنامه ریزی برای کلیه مراحل زنجیره تامین وجود دارند . بطور حتم ارزشمند ترین ( و در عین حال پیچیده ترین آنها ) آن نرم افزارهای برنامه ریزی نیاز مشتریان است که مشخص می کنند میزان مورد نیاز تولید کالا برای رفع نیاز مشتریان چه مقدار میباشد .

 

نرم افزار اجرای زنجیره تامین (Supply Chain Execution) جهت اتوماسیون بخشهای مختلف سیستم زنجیره تامین بکار میرود .

اسلاید 8 :

این نرم افزار میتواند به سادگی انتقال الکترونیک سفارشات از کارخانه و یا کارگاه شما به تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز باشد .

  آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی (ERP) قبل از نرم افزار مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟

این موضوع بسیار بحث برانگیزی میباشد . امکان دارد در صورت نیاز به نصب نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین نیاز به وجود نرم افزار ERP بدلیل وجود نیاز به اطلاعاتی که قاعدتا” در نرم افزار EPR جمع آوری شده است , باشد .

اسلاید 9 :

از لحاظ فرض علمی شما نمیتوانید اطلاعات مورد نیاز نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین را از سیستمهای قدیمی موجود در شرکت به آن تغذیه کنید ( بطور مثال از صفحات گسترده Excel که در جابجایی سازمان وجود دارد ) ولی به جریان انداختن این اطلاعات با سرعت و دقت لازم از کلیه بخشهای سازمان در عمل بسیار مشکل خواهد بود . نرم افزار مدیریت منابع سازمانی (ERP) دژکوبی است که کلیه این اطلاعات را در قالب یک بسته نگهداری میکند و بدین ترتیب نرم افزار های برنامه ریزی زنجیره تامین میتوانند با اتکا به تنها یک نبع به آخرین اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند . بیشتر مدیرانی که سعی کرده اند نرم افزارهای برنامه ریزی زنجیره تامین را در سازمان خود نصب کنند , اظهار داشته اند که از نصب ابتدایی نرم افزار مدیریت منابع انسانی (ERP) در سازمان خود راضی هستند .

اسلاید 10 :

آنها به پروژه های ERP به عنوان نظم بخشیدن به اطلاعات درون سازمانی خود مینگرند. واقعیت این است که نرم افزارهای ERP بسیار گران قیمت و اجرای آنها بسیار دشوار میباشد , در نتیجه ممکن است منطقی باشد که اطلاعات مورد نیاز نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین بدون نصب ERP برای آن فراهم گردد.

نرم افزارهای اجرایی زنجیره تامین وابستگی بسیار کمتری به جمع آوری دقیق اطلاعات از بخشهای مختلف سازمان دارند و به این ترتیب مستقل از تصمیمات ERP عمل میکنند . ولی احتمال این وجود دارد که نیاز به تبادل اطلاعات بین این نرم افزارها و ERP باشد .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

   1   2   3   4   5   >>   >

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ