سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دانشجو یار

مقاله معرفی برنج رقم شیرودی pdf

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفی برنج رقم شیرودی pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی برنج رقم شیرودی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله معرفی برنج رقم شیرودی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی برنج رقم شیرودی pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور دستیابی به رقم با عملکرد قابل قبول و دارای کیفیت مطلوب تلاقی بین ارقام مختلف از جمله دیلمانی × خزر در سال 1369 انجام و از آن سال به بعد ، اداره نسل ها ی در حال تفکیک به روش شجره ای بر مبنای ویژگی ها ی مناسب تک بوته انجام شد . در سال 1375 تعداد 40 لاین خالص به عنوان لاین های F6 انتخاب و در سال 1376 در قالب آزمایش عمل کرد به منظور ارزیابی آن ها از نظر میزان محصول و خصوصیات دیگر قرارگرفت و تعداد 10 لاین برتر انتخاب ودر سال های 77 و 78 با انجام آزمایش سازگاری (ناحیه ای) در شهرستآن های آمل ، چالوس و چپرسر ت نکابن مورد مقایسه قرار گرفته که لاین شماره 5 (رقم شیرودی ) به دلیل یکنواختی بیشتر ودارا بودن کمیت و کیفیت برتر و سازگاری و پایداری مناسب نسبت به بقیه لاین ها انتخاب گردید . در سال های 79 و 80 به منظورتعیین بهترین تاریخ نشاکاری، تراکم (فاصله کاشت) و میزان کود نیتروژنه آزمایشات به زراعی لازم انجام شد که تر اکم 10×30 سانتی متر( 330000 بوته در متر مربع) و باکود نیتروژنه 90 کیلوگرم در تاریخ کاشت 25 اردیبهشت بیشترین عمل کرد را عاید نمود . در سال 80 لاین شماره 5 (شیرودی) در قالب طرح تحقیقی ترویجی در چهار نقطه استان مازندران با ارقام شاهد مورد مقایسه واقع وبیشترین عمل کرد را تولید و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت در ضمن ارزیابی های لازم در طول اجرای آزمایشات مختلف نسبت به بیماری بلاست ، شیت بلایت و آفت کرم ساقه خوار و هم چنین ارزیابی کیفیت پخت انجام گردید که لاین شماره 5 (شیرودی) با دارا بودن عمل کرد حدود 6/5-9 تن در هکتار و کیفیت مطلوب پخت و نشان دادن مقاومت خوب در برابر بیماری بلاست و شیت بلایت و متحمل بودن نسبت به آفت کرم ساقه خوارو برگ خوار و دارای عمل کرد بیشتر از رقم های نعمت، ندا، بجار، دشت، رمضانعلی طارم و دیلمانی به عنوان لاین برتر انتخاب و به کشاورزان معرفی گردید. دانه این لاین فاقد ریشک است و رنگ شلتو ک کاهی می باشد و خروج خوشه از غلاف برگ (Panicle exesrtion) پرچم کامل است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله پیش بینی کمی و کیفی میانگین تبخیر ماهانه با استفاده از نرم

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیش بینی کمی و کیفی میانگین تبخیر ماهانه با استفاده از نرم افزارشبکه های عصبی (مطالعه موردی). pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیش بینی کمی و کیفی میانگین تبخیر ماهانه با استفاده از نرم افزارشبکه های عصبی (مطالعه موردی). pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیش بینی کمی و کیفی میانگین تبخیر ماهانه با استفاده از نرم افزارشبکه های عصبی (مطالعه موردی). pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیش بینی کمی و کیفی میانگین تبخیر ماهانه با استفاده از نرم افزارشبکه های عصبی (مطالعه موردی). pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: 8

چکیده:

یکی از پدیده ھای مھم در گردش آبی طبیعت پدیده تبخیر است کھ بدون وقفھ در سطح کره زمین اتفاق می افتد.منظور از تبخیرفرایندی است کھ توسط آن آب از حالت جامد یا مایع بھ حالت گاز یا اصطلاحا بخار در می آید. در این فرایند انرژی مورد نیاز، از محیط خارج گرفتھ می شود. در واقع از این انرژی برای تضعیف نیروھای بین مولکولی یخ یا آب استفاده می گردد تا بطور کلی مولکول ھا را از ھم جدا بنماید. این انرژی از انرژی حرارتی خورشید و یا انرزی ذخیره در آب گرفتھ می شود،لذا ھمواره تبخیر موجب کاھش درجھ حرارت آب،در محیطی کھ فرایند اتفاق می افتد، می گردد. بیشترین مقدار تبخیر از سطح آزاد آب اتفاق می افتد. برای مثال تبخیر از سطح اقیانوس ھا، دریاھا و دریاچھ ھا و مخازن اب در سدھا و بندھا از این نوع تبخیر می باشد.بھ علاوه تبخیر از سطح مرطوب خاک نیز بھ وقوع می پیوندد. این مسئلھ از نقطھ نظر کشاورزی و امر آبیاری مزارع اھمیت بسزایی دارد. از مطالھ تبخیر و اندازه گیری آن و در نھایت تجزیھ و تحلیل امار و اطلاعات مربوط بھ تبخیر در پروژه ھای آبی،مانند طرح بندھا،سدھا و طرح ھای آبیاری استفاده می شود. اھمیت تبخیر از آنجاآشکار می گردد کھ سالانھ میلیون ھا متر مکعب آب شیرین از مخازن مصنوعی سدھا کھ بھ دست انسان ساختھ شده تبخیر می گردد. در واقع برای تنظیم مصارف آب در طرح سدھا،کاھش حجم مفید اب ذخیره شده در نتیجھ تبخیر را، مورد توجھ قرار می دھند.اگر سطح دریاچھ ھای مصنوعی کھ در نتیجھ ایجاد سدھا در کشور بھ وجود آمده 350 کیلو متر مکعب و مقدار تبخیر را بھ طور متوسط 1.2 متر در سال فرض نماییم،مقدار آب شیرینی کھ سالیانھ از دریاچھ پشت سدھا تبخیر می گردد بھ 420 میلیون متر مکعب میرسد کھ برای کشور خشکی مانند ایران حائز اھمیت است. شاید این مسئلھ قابل توجھ باشد کھ درحدود 75 درصد کل بارندگی سالیانھ در سطح کره زمین دوباره بھ صورت تبخیر و تعرق بھ جو برمی گردد. در این بررسی تبخیر را مورد بحث قرار داده و کاربرد عملی این پدیده را در مسائل ھیدرولوژیکی بررسی می نماییم. در این مقالھ، شبکھ عصبی مصنوعی بھ عنوان روشی موثر جھت تخمین میانگین تبخیر ماھانھ بکار گرفتھ شده است. شبکھ ای با ساختار و آموزش مناسب و داده ھای کافی قادر است تاثیرات مخفی و ارتباط بین میانگین تبخیر و عوامل موثر بر آن را بدون استفاده از روابط اختصاصی و معادلات تبخیر فراگیرد. پس از طرح و آموزش شبکھ کاربرد این مدل محاسباتی در براورد میانگین تبخیر ماھانھ برای یکی از ایستگاه ای کشور بررسی شده است. نتایج حاصل از آن نشان دھنده بھبود قابل توجھی در دقت تخمین میانگین تبخیر ماھانھ و کارایی این روش می باشد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله بررسی سیستم حفاظتیHIPPSبین پالایشگاه و سکو های پارس جنوبی

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی سیستم حفاظتیHIPPSبین پالایشگاه و سکو های پارس جنوبی pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سیستم حفاظتیHIPPSبین پالایشگاه و سکو های پارس جنوبی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی سیستم حفاظتیHIPPSبین پالایشگاه و سکو های پارس جنوبی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی سیستم حفاظتیHIPPSبین پالایشگاه و سکو های پارس جنوبی pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
تعداد صفحات: 12
چکیده:
برای هر فاز میدان گازی پارس جنوبی یک سکو در نظر گرفته شده که شامل ده چاه تولیدی است، ترکیبات خروجی از هر چاه وارد یک شیر فشار شکن (choke valve)شده پس از افت فشار، خروجی از هر ده چاه تولیدی با هم ترکیب شده و وارد یک شاهراه (manifold) شده و توسط یک خط لوله 32 اینچی به ساحل ارسال می شود. خوراک ورودی به پالایشگاه ابتدا وارد واحد دریافت خوراک (unit 100)شده که این به منظور دریافت یک جریان چند فازی متشکل از گاز، مایعات گازی و آب حاوی گلایکول از جانب دو خط 32 اینچی که از سکوها منشأ می‎گیرند، طراحی شده است. هدف از این بخش، جدا کردن گاز از مایعات همراه و فرستادن گاز به واحدهای تصفیه گازی پایین دستی می‎باشد. گاز جدا شده در سیلاب گیر (Slug Catcher) سپس به سمت ایستگاه افت فشار(Let down Station) فرستاده شده و پس از کاهش فشار به جدا کننده های فشار بالا (HP Separators 100-D-101A/B) می‎رسد در نهایت گاز ترش به سمت واحد شیرین‎سازی گاز می‎رودunit 101) ) تا تصفیه شود. بسته به دمای گاز رسیده از خط لوله دریایی ((Sea Line در تابستان و زمستان، گاز در مقابل بخار فشار پایین Steam) LP) گرم می‎شود تا از بوجود آمدن هیدرات جلوگیری شود. ایستگاه کاهش فشار گاز به منظور نگهداشتن فشار لازم در ورودی واحدهای شیرین‎سازی طراحی شده است. این فشار بوسیله شیر (PV- 0037A/B) کنترل می‎شود. در این مقاله به بررسی سیستم حفاظتی HIPPS و نحوه عملکرد آن بین سکو و پالایشگاه پرداخته می شود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله غار کارستی شاپور شهرستان کازرون، نمونه ای از جاذبه های ژئو

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله غار کارستی شاپور شهرستان کازرون، نمونه ای از جاذبه های ژئوتوریستی استان فارس pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله غار کارستی شاپور شهرستان کازرون، نمونه ای از جاذبه های ژئوتوریستی استان فارس pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله غار کارستی شاپور شهرستان کازرون، نمونه ای از جاذبه های ژئوتوریستی استان فارس pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله غار کارستی شاپور شهرستان کازرون، نمونه ای از جاذبه های ژئوتوریستی استان فارس pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: 8
چکیده:
غارها از جمله پدیده های ژئوتوریستی بسیار با ارزش هستند که هرساله میلیون ها گردشگر و محقق در سراسر دنیا از آنها بازدیدمی کنند. غار کارستی شاپور )شاهپور( در منطقه کازرون، غرب شیراز و در دیواره جنوبی دره ای وسیع بنام تنگ چوگان که قسمتشمالی تاقدیس دشتک می باشد، در ارتفاع 0821 متری از سطح دریا قرار گرفته است که بدلیل قرار گرفتن مجسمه شاپور بر دهانه آن به غار شاپور معروف شده است. این غار دارای پدیده های محتلف حاصل از انحلال و رسوب کربنات کلسیم از جمله استالاکتیت، استالاگتیت، ستون و فلواستون است که مجسمه شاپور در واقع پیکره تراشیده شده بر روی یک ستون آهکی در دهانهغار است. این غار که هنوز به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته و معرفی نشده است با توجه به ویژگی های خاص خود می تواند از جمله جاذبه های زمین گردشگری در استان فارس باشد . در این مقاله به معرفی غار شاپور و ویژگیهای آن پرداخته شده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله بررسی اثر نیتروژن و تنش خشکی پایان دوره بر عملکرد و اجزاء

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر نیتروژن و تنش خشکی پایان دوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر نیتروژن و تنش خشکی پایان دوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر نیتروژن و تنش خشکی پایان دوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر نیتروژن و تنش خشکی پایان دوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: 9

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک با آب و هوای مدیترانه ای دوره دانه بندی و مراحل آخر رشد گندم معمولا با کم آبی وافزایش میزان تبخیراز سطح خاک مواجه می شود و در نتیجه عملکرد دانه شدیداً کاهش می یابد. در همین راستا، آزمایشی1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد 1- به منظور اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه گندم، در سال زراعی 388اسلامی ارسنجان به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. مقادیر آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح 40 درصد آبیاری کامل ، 70 درصد آبیاری کامل و 100 درصد آبیاری کامل و همچنین 210 کیلو گرم نیتروژن خالص از منبع اوره ,140 ,70 , سطوح مختلف نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح 0در هکتاراعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن، عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش می یابد. تیمار 100درصد آبیاری کامل و 70 درصد آبیاری کامل، نسبت به 40 درصد آبیاری کامل بر روی عملکرد مثبت گزارش شد. اثرمتقابل آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه معنی دار نشد. افزایش نیتروژن باعث افزایش ارتفاع گیاه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در متر مربع ، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه گردید. افزایش آبیاری باعث افزایش تعداد دانه در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه شد ولی بر ارتفاع گیاه، تعداد سنبله در متر مربع بی تأثیر بود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

   1   2   3   4   5   >>   >

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ