سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

دانشجو یار

مقاله بررسی تطبیقی عدالت گرایی در اندیشه های سعدی وجبران خلیل جب

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تطبیقی عدالت گرایی در اندیشه های سعدی وجبران خلیل جبران pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی عدالت گرایی در اندیشه های سعدی وجبران خلیل جبران pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تطبیقی عدالت گرایی در اندیشه های سعدی وجبران خلیل جبران pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تطبیقی عدالت گرایی در اندیشه های سعدی وجبران خلیل جبران pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
مقایسه آثار سعدی وجبران خلیل جبران درحوزه ادبیات تطبیقی آمریکا می گنجد.یکی از وجوه مشترک میان این دو شاعر،عدالت گرایی است که در آثارشان به مثابه آرمان شهر قرار گرفته است .این دو ادیب برای رسیدن به ملکوت و دوری از دنیای مادی درتکاپو هستند.در این میان سعدی به عدالت گرایی نزدیک تر است و مدام رعایت عدالت ورزی را به حکام وسلاطین گوشزد می کند و برقراری عدالت را به مفهوم برقراری نظام آرمانی می داند به دلیل باریک بودن جاده عدالت که کوچک ترین انحراف از آن به استبداد می انجامد ،سعدی را وا می دارد که مکررا اخطار کند که عدالت باید موبه مواجرا شود وسرانجام سعدی در آرمان شهر خود به آرامش روحی می رسد، اما جبران علی رغم عدالت گراییش، خود رانسبت به محقق ساختن جامعه آرمایی عدالت محور عاجز می بیند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله مدل تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتص

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی کشور pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی کشور pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدل تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی کشور pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل دریایی بر رشد اقتصادی کشور pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و اشتغال، این مقاله به تبیین رفتار سرمایه گذاری و شناسایی نقش و سهم سرمایهگذاری در بخش حملونقل دریایی به منظور طراحی و ارائه تصویر واقعی آن در اقتصادکلان و تدوین راهبردها و برنامه بلندمدت برای توسعه کشور، پرداخته است. در این مقاله تأثیر سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دریایی بر رشد اقتصادی کشور طی سالهای 88-1350 بررسی می گردد . برای – تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است . نتایج حاصل از تخمین مدل نشان م ی دهد که در بلندمدت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل دریایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد . همچنین چگونگی تغییرات متغیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیشبینی مورد بررسی قرارگرفته است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pd

علی م دیدگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 9
چکیده:
نصب و قرائت ابزار دقیق یکی از روشهای کاربردی در کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی بشمار میرود.پیزومترهای موجود در بدنه و تکیهگاههای سد یکی از انواع مختلف ابزار دقیق به کار رفته در سدها هستند،که ارتفاعسطح ایستابی آب در قسمتهای مختلف سد را نشان میدهند. در این تحقیق برای بررسی عملکرد پیزومترهای سد شاه- قاسم در استان کهگیلویهوبویراحمد، تغییرات سطح ایستابی آب پیزومتر در مقابل تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سدترسیم میشود. پس از ترسیم تغییرات سطح ایستابی آب در پیزومتر در برابر تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد و بدستآوردن مقدار R2 ، مشخص گردید که این روش، راه حل مناسبی برای ارزیابی عملکرد پیزومترها نیست زیرا محلقرارگیری پیزومتر بر روی سد، در این ارزیابی در نظر گرفته نمیشود. بطور مثال بعضی پیزومترهای بالادست سد کهانتظار میرود تغییرات سطح ایستابی آب این پیزومترها تقریباً با تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد یکی باشد، تغییرات خیلی سطح ایستابی کمی دارند اما با این روش عملکرد این پیزومترها منطقی بدست آمد و برعکس. البتهترسیم تغییرات سطح ایستابی آب پیزومترهای یک محور در مقابل تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد، مشخص کرد در بعضی محورها سطح ایستابی پیزومتر بالادست از پیزومترهای پاییندست آن خیلی کمتر است و این پیزومتر بالادست دچار مشکل است. راه حل بعدی مقایسه تغییرات سطح ایستابی آب در پیزومتر و تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد در طول زمان است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی:

<      1   2      

ساخته شده توسط Rodrigo ترجمه شده به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ.

سرویس وبلاگ نویسی پارسی بلاگ